תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

תקנון ומדיניות

 

כללי

אתר האינטרנט ספרקו מיועד למכירת מוצרים: כלי עבודה, הידראוליקה ופניאומטיקה, ישירות מחברת ספרקו אל הרוכשים, באמצעות שליח של ספרקו או שליח של חברה חיצונית – צד שלישי.
התכנים המועלים באופן פומבי באתר מוצגים גם במדיה אחרת לרבות פייסבוק. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל הזמנה המבוצעת באתר כפופה לחוקי מדינת ישראל ולתקנות השונות לרבות מע"מ וכדומה.

מדיניות משלוחים, החזרת מוצרים וביטול הזמנות

המוצרים יישלחו ישירות אל הכתובת שתימסר בעת מילוי הפרטים ופרטי התשלום.
יש לשים לב כי זמן המשלוח הינו זמן משלוח מוערך, וכי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים. במקרה של משלוח באמצעות חברה חיצונית, ספרקו אינה אחראית לעיכובים/איחורים/נזק
שייגרם למוצר אלא החברה החיצונית. ספרקו מוכנה לשמש מתווך בין הרוכש לבין החברה החיצונית.
המחירים המפורטים באתר לא כוללים מע"מ או משלוח.

טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת,
כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה.
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

בעת ביצוע הפעולה חובתך להקפיד על מילוי פרטים מדויקים: הזנת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית שפ"י הוראות חוק העונשין.

באחריות מבצע הפעולה להזין פרטים נכונים למשלוח אספקת המוצרים – שים לב. במידה ומבצע הפעולה מזין כתובת שגויה והמוצר שהוזמן לא יגיע, לא תהיה למבצע הפעולה אפשרות לטעון כנגד אי הגעת המוצר.

יש להזין פרטי כרטיס אשראי. פרטים אלו לא ישמרו באתר וימחקו לאחר מועד סליקת האשראי.

לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וביצוע חיוב הכרטיס ע"י חברות כרטיסי האשראי. במידה והחיוב אושר, תירשם בקשת הזמנה,
הזמנת הלקוח תיבדק ע"י ספרקו ובמידה וכל הפרטים מוזנים היטב והמוצרים הנדרשים קיימים במלאי –
תבוצע הזמנה עם שם הלקוח ויחויב כרטיס האשראי של הלקוח בהתאם להזמנה שאושרה ע"י ספרקו.

במידה ומוצר אשר בקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כזאת או אחרת שאינו מספק את המוצר יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי אשר נמסר בהזמנה.
ככלל, זיכויים ו/או החזרים כספיים הם לשיקולה הבלעדי של ספרקו.

פרטי הזמנה ו/או בקשת הזמנה ניתן יהיה לראות תחת סל הרכישה שבאתר וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה,
יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ספרקו. הרישום שנרשם במחשבי ספרקו יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

נדגיש, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שירות הלקוחות
של ספרקו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי
לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד האישור בכתב. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים
ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ספרקו זכאית לבטל את ההזמנה.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
וימי המשלוח יחלו להיספר רק החל ממועד חיוב ההזמנה.
לא קיימת אפשרות באתר לאיסוף עצמי של המוצר.
תשלום דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של ספרקו נתון בלעדית לשיקולה של ספרקו בהתאם למקרה ולשיקול דעתה.

שירות לקוחות

בכל שאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, האתר ופעילותו, נושאים אחרים, אנו זמינים בפרטים המוצגים באתר וגם בדף הקשר.
במקרה הלא סביר שקריאתכם לשירות הלקוחות לא טופלה בצינורות המקובלים תוכלו לפנות אלינו גם לדוא"ל  info@spareco.co.il.
כתובתנו: הסדנה 13 חולון, ישראל.

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ספרקו רשאית למנוע ממבצע פעולה מביצוע רכישות באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בספרקו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

מדיניות פרטיות

כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.
לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש,
בכל דרך שהיא, ספרקו תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך.
בכל מקרה, ספרקו לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לספרקו במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה,
ייאגרו במאגרי המידע של ספרקו. מטרת העברת המידע הנ"ל הינה לצורך ביצוע העסקה והתקשרות עם הלקוח, שימושים אחרים במידה וייעשו אם הדבר נדרש
על פי דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. ספרקו תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
ספרקו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, ספרקו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו
אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה המוכחת של ספרקו.
לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר ו/או מועדון האתר, ניוזלטר וכדומה, הינך נותן את הסכמתך להירשם לרשימת תפוצה שבה תקבל עדכונים, מבצעים
וכן הודעות עדכון באשר להזמנה אשר בצעת באתר.

ספרקו מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור,
וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך
במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מספרקו.

לידיעתך: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S)
כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר. לתשומת ליבך: לספרקו אין אפשרות או יכולת לדעת
האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני,
הינך מאשר ומתחייב בפני ספרקו כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה
גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
ספרקו תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר,
פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

ספרקו תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"cookies"
קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של ספרקו על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל
ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון
את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור של האתר כחוק.
בעת ההרשמה לאתר, ועל מנת להקל עלייך בעת הרכישות העתידיות שלך בספרקו, יהא עלייך לספק מידע כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון,
פרטים אלו יישמרו במערכת לצורך שליחת המוצרים בעת הרכישות העתידיות. תוכל לעדכן פרטים אלה בכל עת. פרטי כרטיס אשראי אינם נדרשים בעת ההרשמה לאתר
ואינם נשמרים במערכת באף שלב לרבות בעת הרכישה.

חובת מבקש מידע

פניה לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו או שימוש בו במאגר מידע תלווה בהודעה שיצויינו בה אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע,
או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, כמו כן תלווה המטרה אשר לשמה מבוקש המידע, ולמי יימסר המידע ומטרות המסירה.

 ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

ככלל, זיכויים ו/או החזרים כספיים הם לשיקולה הבלעדי של ספרקו.

מובהר כי חוקי ביטול ההזמנות והחזרת המוצרים כפופים לחוקי המדינה בה נימצא המוכר ולתנאי השימוש של האתר ממנו בוצעה ההזמנה.
ספרקו רשאית לנכות 5% אחוז מסך ערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם בתוספות עמלות סליקה.
בכל הנוגע לטיפול או החזרה של מוצר פגום או תקול, יתבקש הקונה להחזירו לכתובת ספרקו באריזתו המקורית ויחד עם תויות המכירה.
בהתאם לשיקולה של ספרקו, הזיכוי יוחזר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בספרקו. מובהר כי עלויות השילוח הם לשיקולה הבלעדי של ספרקו.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
– השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS)
.לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספרקו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
ספרקו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות –
לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או
בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

תנאים נוספים

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, טקסטים, הצגה מילולית, תמונות, סימני מסחר,
סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ספרקו ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את הפורט מעלה ואת התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ספרקו נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י ספרקו.
רישומי המחשב של ספרקו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 8 בינואר 2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ספרקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת ולכל מקרה.

ספרקו מאחלת רכישה נעימה.